Monthly Archives: Listopad 2012

Setkání absolventů Salzburských lékařských seminářů

Dne 27. září 2012 proběhla v rezidenci rakouského velvyslance v Praze  recepce absolventů Salzburských lékařských seminářů. Recepce se kromě absolventů seminářů zúčastnili čestní hosté: velvyslanec Rakouské republiky v ČR Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, Dr. Wolfgang Aulitzky z American Austrian Foundation, emeritní děkan Dr. Antonio M. Gotto z Weill Cornell Medical College a jeho choť, Dr. Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové a Dr. Richard Češka z České internistické společnosti.

Fotografie z recepce najdete tady >>

Autor fotografie: Macciani

Reklamy

Zeptali jsme se…

…na pozitiva a negativa porodů v domácím prostředí a porodů ve dravotnickém zařízení.

V poslední době se v médiích věnovalo více pozornosti tématu domácích, resp. přirozených porodů. I když je zde ve výběru místa a způsobu porodu možnost volby, alternativy „doma“ a „v nemocnici“ bývají většinou prezentované               v značně černě-bílém vyznění, což může vést u nastávajících maminek                    k pochybnostem při volbě jedné či druhé možnosti. O širší zhodnocení pozitiv          a negativ porodů v domácím prostředí a porodů ve zdravotnickém zařízení jsme požádali také absolventy Salzburských lékařských seminářů.

Odpovědi
MUDr. Petry Filové (1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
MUDr. Šárky Bínové (Psychiatrická léčebna Bohnice)
MUDr. Táni Glosové (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
MUDr. Tomáše Faita, Ph.D. (1. LF UK a VFN v Praze)
MUDr. Václava Kozáka (Nemocnice Brandýs nad Labem)

si můžete přečíst v přiloženém článku >>
Pozitiva a negativa porodů v domácím prostředí a porodů v zdravotnickém zařízení

Článek připravila RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Představujeme – Open Medical Club Slovakia

Otvorený klub lekárskej spoločnosti – Open Medical Club Slovakia

Občianske združenie OMC Slovakia založili začiatkom roka 2004 zanietení lekári – bývalí účastíci Salzburských seminárov. Hlavnými cieľmi OMC Slovakia je organizovanie týždenných seminárov v Salzburgu pre lekárov z jednotlivých špecializácií, organizovanie Satelitných sympózií, ako aj ďalších vzdelávacích aktivít v oblasti medicíny na Slovensku. Na našej webovej stránke omc.sk tiež uverejňujeme články z obasti zdravia, ktoré sú založené na pricípoch Evidence Based Medicine a sú určené aj pre širšiu verejnosť, čím napomáhajú lepšej informovanosti a prevencii (Hot Topics).

Doteraz zorganizovali bývalí účastníci Salzburských seminarov vrámci OMC na Slovensku takmer 10 Satelitných sympózií (dvojdňové semináre, ktoré sú akousi skrátenou formou Salzburských seminárov s 1 alebo 2 prednášajúcimi z USA a sú určené pre cca 30 – 40 lekárov v príslušnej oblasti medicíny). Naši bývalí účastníci oslovili odborníkov z USA alebo Rakúska v Salzburgu, ak ich zaujala téma alebo jej dôležitosť či aktuálnosť a pozvali ich prednášať na naše Satelitné sympóziá. Nasledujúce Satelitné sympózium na tému Pediatric Cardiology sa bude konať v Bratislave 1. – 2. decembra 2012. Seminár organizujú lekári z Detského kardiocentra v Bratislave, prednášajúcimi budú aj odborníci z Medical University of Innsbruck a z Children’s Hospital of Philadelphia. Srdečne pozývame aj lekárov – kardiológov z Českej republiky.

Elena Smolinská
Open Medcial Club Slovakia
http://www.omc.sk

Zdravá společnost – kvalitní společnost

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se na počátku své existence rozhodl pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Nacházet a vyplňovat bílá místa ve zdravotnictví, sociální politice, vzdělávání a v oblasti podpory a ochrany lidských práv se vcelku daří i v současné době. Již v roce 1990 přemýšlela paní Olga o všem, co je potřeba změnit ve zdravotnictví. Znamená to nejen dodat dokonalejší diagnostické přístroje, ale zejména napravit pokřivené vztahy mezi lékaři a nemocnými, mezi zdravotnickými pracovníky navzájem, a učinit zdravotnická zařízení lidštějšími.

Byl to česko-kanadský průmyslník Karel Velan, který jí zakrátko nabídl velkorysý projekt lékařských stáží na prestižních lékařských fakultách Kanady a Spojených států. Kromě pana Velana se podpory tohoto projektu ujaly některé firmy i jednotlivci, a tak celých 10 let jezdili mladí lékaři na dva měsíce na stáž do Ameriky s posláním nabýt nejen odborných vědomostí, ale též organizačních dovedností a „umění doprovázet“. I později, jakmile se vyskytla firma, která se rozhodla darovat lékařské přístroje zdravotnickému zařízení, nadace vždy trvala na tom, že darování techniky bude spojeno s odpovídajícím vzděláváním lékařů. Po dvaceti letech jsou zdravotnická zařízení vesměs vybavena špičkovou technikou, lékaři jsou vůči pacientům otevřenější, jen organizace celoživotního vzdělávání na mnoha místech stále selhává. S radostí jsme proto v roce 2001 převzali od Open Society Fond (OSF) vzdělávací projekt Salzburských lékařských seminářů pro mladé lékaře. Rok od roku je o odborné semináře větší zájem, nově se ustavil Open Medical Club.

Lidé si svého zdraví cení nejvíce ze všeho na světě. Obdivují mladé, krásné, inteligentní a veselé lidi. Přinejmenším do té doby, než někdo z nich nebo jejich blízkých onemocní. Je potřeba velkého odhodlání, stálosti, empatie a stálého doplňování vědomostí, aby byl lékař připraven řešit problémy nemocných tak, aby se necítili jako občané druhé kategorie jenom proto, že nejsou mladí, zdraví a krásní. Tady se mísí otázky medicinské, sociální i psychologické.
To byl důvod, proč jsme s Výborem dobré vůle začali organizovat následné semináře, které vedou lékaři-absolventi se zaměřením na určité téma. K nim pozveme nejenom lékaře daného oboru, ale také pracovníky sociálních a zdravotně sociálních občanských sdružení, charit a diakonií, kteří s lidmi, kteří trpí vážnými nemocemi či zdravotním postižením, systematicky pracují. Novinky z oboru každý ocení. Podobný projekt není realizován nikde jinde v postkomunistických státech, které jsou do programu Salzburských seminářů zapojeny. Jsme rádi, že jsme mohli přispět alespoň malým dílem k humanizaci českého zdravotnictví i zdravotně sociálních služeb.

MUDr. Milena Černá
Ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové