Monthly Archives: Červen 2014

Několik vět o lékařské etice

Odborné znalosti se šíří v medicíně velkou rychlostí, zvláště nechybí-li peníze a technika. Změna chování lékařů a zdravotnického personálu vůči pacientům probíhala – a částečně ještě probíhá – mnohem pomaleji.

Před dvaceti lety, když Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové začínal se vzděláváním mladých lékařů v prestižních nemocnicích USA a Kanady (později rovněž ve Francii a Rakousku), zdálo se, že lékaři v prostředí nesocialistického zdravotnictví automaticky převezmou i principy etického chování, které – jak jsme věděli – jsou ve vyjmenovaných zemích na dobré úrovni. Mnoho lidí v té době věnovalo tomuto procesu zvláštní pozornost, někteří svůj zájem dokonce materializovali tím, že „medical fellowship“ ze svých společenských a soukromých zdrojů financovali.

Lékař-expert versus lékař-průvodce

Byrokratizace socialistického zdravotnictví vedla k odosobnění vztahů ve zdravotnických zařízeních: lékařů a pacientů, zdravotnického personálu a lékařů, často i zdravotnických pracovníků mezi sebou vzájemně a dokonce i vztahu pacient – lékař. Nebylo času ani chuti na formování týmu a kultivaci týmové spolupráce. Zhruba až do poloviny dvacátého století to jaksi nebylo téma.  Avšak v době, kdy se ke slovu dostávala lidská práva, náležející každé lidské bytosti bez rozdílu, se vztahy odborníků a nemocných začaly dostávat do konfliktu. Bylo možné rozlišit, zda lékař vystupuje vůči pacientovi jako expert, nebo jako průvodce. Těch druhých bylo žalostně málo: až příliš často byl pacient přijímán lékařem jako ten, kdo má diagnózu a vyžaduje léčení, nikoliv jako osobnost nalézající se v obtížné, mnohdy život ohrožující situaci. Neosobní vztahy nemohly navodit ani psychickou podporu ze strany lékaře, ani důvěru ze strany nemocného.

Lékařská etika jako obor

To vše se mělo změnit.  Na lékařských fakultách se objevila lékařská etika jako obor, k jistému narovnání vztahů mezi lékaři a pacienty došlo i v důsledku komercionalizace zdravotnictví. Velký pokrok nastal v oblasti podpory umírajících. Etika je v této souvislosti zejména rozpravou o tom, co je v dané situaci dobré. Lékař uvažující eticky a respektující osobnost svého pacienta se nedopouští chyb z nedbalosti, které pacienta poškozují, ale ani takových, které poškozují jeho představy o životě a smrti, jeho vnitřní obraz nemoci. Všichni známe nespočet takových případů. Dokonce i lékaři většinou změní své chování vůči nemocným na základě vlastních zážitků – totiž stanou-li se sami pacienty.

VDV na straně nemocných a jejich lidských práv.

Na začátku devadesátých let hledal George Soros v postkomunistických zemích slabá místa, která by si zasloužila více pozornosti, změnu smýšlení o slabých a sociálně vyloučených, včetně dodržování lidských práv. Na ty zacílil značné finanční prostředky. A tak se do České republiky dostalo i školení lékařů, které od Nadace otevřené společnosti (Open Society Fund) v roce 2000 převzal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Salzburské lékařské semináře se zaměřují na celou škálu medicínských odborností, nezanedbávají však ani otázky etické, právní a legislativní. Dnes jako před dvaceti lety stojí VDV na straně nemocných a jejich lidských práv.

MUDr. Milena Černá
výkonná ředitelka VDV