Category Archives: VDV

Pozvánka na PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY

fotkyII. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty University Karlovy a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Vás zvou na
PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY s účastí Dr. Edwarda G. Soltesze, chirurga na Oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. Marka P. Ehrlicha, docenta kardiochirurgie a ředitele Aortického programu na Universitě ve Vídni.

Kardiochirurgické symposium se koná 14.11.2014 od 8.00 hodin  v Posluchárně II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK,
Karlovo náměstí 37, Praha 2.

Akce je pořádaná dle předpisu ČLK a bude ohodnocena 5 kreditními body. Přednášky budou v anglickém jazyce.

Svoji účast prosím potvrďte do 4.11.2014 e-mailem na kocnarova@vdv.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 111 010.

Program a profesní profily přednášejících najdete v POZVÁNCE >>

Několik vět o lékařské etice

Odborné znalosti se šíří v medicíně velkou rychlostí, zvláště nechybí-li peníze a technika. Změna chování lékařů a zdravotnického personálu vůči pacientům probíhala – a částečně ještě probíhá – mnohem pomaleji.

Před dvaceti lety, když Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové začínal se vzděláváním mladých lékařů v prestižních nemocnicích USA a Kanady (později rovněž ve Francii a Rakousku), zdálo se, že lékaři v prostředí nesocialistického zdravotnictví automaticky převezmou i principy etického chování, které – jak jsme věděli – jsou ve vyjmenovaných zemích na dobré úrovni. Mnoho lidí v té době věnovalo tomuto procesu zvláštní pozornost, někteří svůj zájem dokonce materializovali tím, že „medical fellowship“ ze svých společenských a soukromých zdrojů financovali.

Lékař-expert versus lékař-průvodce

Byrokratizace socialistického zdravotnictví vedla k odosobnění vztahů ve zdravotnických zařízeních: lékařů a pacientů, zdravotnického personálu a lékařů, často i zdravotnických pracovníků mezi sebou vzájemně a dokonce i vztahu pacient – lékař. Nebylo času ani chuti na formování týmu a kultivaci týmové spolupráce. Zhruba až do poloviny dvacátého století to jaksi nebylo téma.  Avšak v době, kdy se ke slovu dostávala lidská práva, náležející každé lidské bytosti bez rozdílu, se vztahy odborníků a nemocných začaly dostávat do konfliktu. Bylo možné rozlišit, zda lékař vystupuje vůči pacientovi jako expert, nebo jako průvodce. Těch druhých bylo žalostně málo: až příliš často byl pacient přijímán lékařem jako ten, kdo má diagnózu a vyžaduje léčení, nikoliv jako osobnost nalézající se v obtížné, mnohdy život ohrožující situaci. Neosobní vztahy nemohly navodit ani psychickou podporu ze strany lékaře, ani důvěru ze strany nemocného.

Lékařská etika jako obor

To vše se mělo změnit.  Na lékařských fakultách se objevila lékařská etika jako obor, k jistému narovnání vztahů mezi lékaři a pacienty došlo i v důsledku komercionalizace zdravotnictví. Velký pokrok nastal v oblasti podpory umírajících. Etika je v této souvislosti zejména rozpravou o tom, co je v dané situaci dobré. Lékař uvažující eticky a respektující osobnost svého pacienta se nedopouští chyb z nedbalosti, které pacienta poškozují, ale ani takových, které poškozují jeho představy o životě a smrti, jeho vnitřní obraz nemoci. Všichni známe nespočet takových případů. Dokonce i lékaři většinou změní své chování vůči nemocným na základě vlastních zážitků – totiž stanou-li se sami pacienty.

VDV na straně nemocných a jejich lidských práv.

Na začátku devadesátých let hledal George Soros v postkomunistických zemích slabá místa, která by si zasloužila více pozornosti, změnu smýšlení o slabých a sociálně vyloučených, včetně dodržování lidských práv. Na ty zacílil značné finanční prostředky. A tak se do České republiky dostalo i školení lékařů, které od Nadace otevřené společnosti (Open Society Fund) v roce 2000 převzal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Salzburské lékařské semináře se zaměřují na celou škálu medicínských odborností, nezanedbávají však ani otázky etické, právní a legislativní. Dnes jako před dvaceti lety stojí VDV na straně nemocných a jejich lidských práv.

MUDr. Milena Černá
výkonná ředitelka VDV

Seminář Infekční rizika při cestování 5.6.2014 v Městské knihovně v Praze

inzerat1_web

Srdečně Vás zveme na přednášku Infekční rizika při cestování, která se bude konat dne 5.6.2014 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

Přednášet bude MUDr. Jan Dvořák, vedoucí lékař Centra cestovní medicíny FN Motol, absolvent Salzburského lékařského semináře Infectious Diseases.

Na přednášce se dozvíte novinky z oblasti cestovní medicíny, jaká jsou možná zdravotní rizika spojená s cestováním do exotických zemí a jak jim předcházet. MUDr. Jan Dvořák dále sdělí doporučení, jak se při určitých zdravotních problémech zachovat a jak postupovat v případné samoléčbě zdravotních potíží.

Přednáška se koná v spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Open Medical Club ČR.

Pozvánka na seminář „Infekční onemocnění a veřejné zdraví“

Při příležitosti dnešního Světového dne zdraví Vás srdečně zveme na seminář  Infekční onemocnění a veřejné zdraví, který se bude konat 7.5.2014 od 10.00 do 12.30 v privátním klubu Kina MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2

Své poznatky a zkušenosti budou prezentovat:
MUDr. Jan Dvořák – Infekční rizika drogově závislých
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. – Vliv sociálního prostředí na vznik infekcí

Vstup zdarma po přihlášení na kocnarova@vdv.cz nebo na bezplatné lince 800 111 010 do 2.5.2014. 

Více informací o přednášejících najdete v pozvánce >> pozvanka_seminář

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Ladislava Hosáka a MUDr. Vladimíra Marka….

absolventů Salzburských lékařských seminářů Psychiatry a Medical Quality/Safety a lektorů na semináři Trendy ve zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů v ČR a Evropě:

Co Vás přivedlo k zájmu o problematiku kvality péče a bezpečí pacientů?
Ladislav Hosák: Osobní kontakt Výborem dobré vůle Olgy Havlové.
Vladimír Marek: Vnímání nekvality při poskytování péče ve zdravotním systému.

Co považujete za hlavní indikátory, dle kterých lze posoudit a měřit kvalitu péče poskytovanou pacientům?
LH: Subjektivní spokojenost nemocných, z objektivních parametrů mortalita a kvalita života pacientů.
VM: Procento závažných nežádoucích příhod.

Věnuje se podle Vás v českém systému poskytování zdravotní péče této otázce dostatek pozornosti?
LH: Zasluhovalo by to více pozornosti.
VM:  Nedokážu posoudit.

Je odborná veřejnost otevřená „kvalitativním“ změnám v poskytování péče a registrujete pozitivní trend v kvalitě poskytované péče v českém zdravotnictví?
LH: Nyní ne, je ekonomická krize, zdravotní péče se zhoršuje.
VM: Jsou náznaky zlepšení.

Liší se přístup v oblasti kvality péče a bezpečí pacientů v státních a privátních zařízeních?
LH: Pokud vím, v privátních zařízeních je to horší, jde jim jen o peníze.
VM: Nedokážu posoudit.

Jaké jsou benefity plynoucí z opatření v zájmu zvyšování kvality a bezpečí péče pro lékaře a pacienty?
LH: Více zdraví pro naše pacienty, lepší pocit zdravotnického personálu.
VM: Zefektivnění systému, zlepšení úmrtnosti.

Mluvíme-li o trendech v oblasti Medical Quality/Safety  a inspiraci z jiných států v Evropě resp. z USA, často je zdůrazněn model „Patient centred care“ a potřeba většího propojení zdravotní a sociální péče v těch případech, které to vyžadují (prevence, fyzické handicapy, duševní onemocnění, nízkopříjmové skupiny atd.).  Jak vidíte aktuální stav a další možnosti efektivní implementace tohoto trendu v ČR?
LH: Toto je v ČR velmi zanedbané. Zdravotní a sociální péče by měla být propojena, zejména v oboru psychiatrie.
VM: Implementace je zcela nedostatečná, nejsou jasná pravidla.

Jaké povolání byste si vybral v paralelním životě?
LH: Právník.
VM: Učitel v MŠ

Děkuji Vám za odpovědi!

Prof. MUDr. Ladislava Hosáka a MUDr. Vladimíra Marka se ptala: Eva Kocnárová, Open Medical Club ČR