Tag Archives: pediatric cardiology

Představujeme – Open Medical Club Slovakia

Otvorený klub lekárskej spoločnosti – Open Medical Club Slovakia

Občianske združenie OMC Slovakia založili začiatkom roka 2004 zanietení lekári – bývalí účastíci Salzburských seminárov. Hlavnými cieľmi OMC Slovakia je organizovanie týždenných seminárov v Salzburgu pre lekárov z jednotlivých špecializácií, organizovanie Satelitných sympózií, ako aj ďalších vzdelávacích aktivít v oblasti medicíny na Slovensku. Na našej webovej stránke omc.sk tiež uverejňujeme články z obasti zdravia, ktoré sú založené na pricípoch Evidence Based Medicine a sú určené aj pre širšiu verejnosť, čím napomáhajú lepšej informovanosti a prevencii (Hot Topics).

Doteraz zorganizovali bývalí účastníci Salzburských seminarov vrámci OMC na Slovensku takmer 10 Satelitných sympózií (dvojdňové semináre, ktoré sú akousi skrátenou formou Salzburských seminárov s 1 alebo 2 prednášajúcimi z USA a sú určené pre cca 30 – 40 lekárov v príslušnej oblasti medicíny). Naši bývalí účastníci oslovili odborníkov z USA alebo Rakúska v Salzburgu, ak ich zaujala téma alebo jej dôležitosť či aktuálnosť a pozvali ich prednášať na naše Satelitné sympóziá. Nasledujúce Satelitné sympózium na tému Pediatric Cardiology sa bude konať v Bratislave 1. – 2. decembra 2012. Seminár organizujú lekári z Detského kardiocentra v Bratislave, prednášajúcimi budú aj odborníci z Medical University of Innsbruck a z Children’s Hospital of Philadelphia. Srdečne pozývame aj lekárov – kardiológov z Českej republiky.

Elena Smolinská
Open Medcial Club Slovakia
http://www.omc.sk